Comissió permanent

És el punt de trobada setmanal per tractar temes immediats, per tractar assumptes d'organització i gestió de l'Agrupació, així com del seguiment més diari de la política municipal.

 

La comissió permanent, es celebra de manera oberta a totes aquelles persones que vulguin assistir.

 

La convocatòria serà setmanal, un dia a la setmana fixe.

 

Tasques de la Comissió Permanent (d'ara en endavant CP):

 

  • Coordinació dels articles de premsa.
  • Preparar Assemblees.
  • Dació de comptes; els assumptes tractats en reunions de l'equip de govern es traslladaran a la CP per debatre i prendre posicionaments com a agrupació, si s'escau, sobre aquests sempre que no sigui necessària la decisió per assemblea.
  • Dinamització, organització i coordinació dels grups de treball i assemblees.
  • Gestió i rendició de comptes, oferint-los en assemblea cada dos mesos.

 

De les idees o propostes sorgides de l’assemblea o de la mateixa CP, es constituiran Grups de Treball, que tractaran de treballar i aportar al voltant del projecte concret. Aquests GT estaran formats per persones interessades en el tema i en desenvolupar una proposta d'execució d'aquesta.

Una vegada elaborada la proposta es presenta a l’Assemblea, i s’obri torn de debat respecte a aquesta.  Es deixa un mes d’exposició pública del projecte, facilitant la informació a tot aquell interessat per fer correccions, esmenes, propostes, etc.

 

En l’assemblea del mes següent, una vegada recollides les propostes, es passa a votació el projecte.

Si l’assemblea aprova el projecte, aquest es trasllada a l’equip de govern mitjançant els regidors i mitjançant registre d’entrada.

 

Els GT tenen total independència per a reunir-se i coordinar-se de la manera que creguen oportuna.


Convocatòria; tots els dimarts del mes, (menys els festius) a les 19;30 hores, a la seu, Carrer Pont núm. 4.